Projekt CO2
Projekt CO2

Poslujemo ogljično nevtralno

Pri HOFERju uporabljamo zeleno energijo ter z vrsto ukrepov za energijsko učinkovitost in varstvo okolja v največji možni meri znižujemo izpuste toplogrednih plinov.
Preostali ogljični odtis izravnavamo s podporo CDM trajnostnemu projektu za zmanjšanje CO2 emisij (CER) ter tako dosegamo ogljično nevtralnost. Za ozračje našega planeta namreč ni pomembno, kje pride do izpusta ogljikovega dioksida. Za globalno podnebje tudi ni bistveno, ali se izpusti CO2 zmanjšajo v Evropi ali v državah v razvoju. Pri izravnavi izpuste toplogrednih plinov, ki se jim na določenem območju ni mogoče izogniti, preprečimo na nekem drugem območju.

Izvor izpustov: zakaj prevelika količina škoduje okolju?

CO2 je kemijska formula za ogljikov dioksid, brezbarven plin brez vonja, ki je v našem ozračju prisoten v manjših količinah. Nastaja pri naravnih procesih, kot sta dihanje in prebava, pa tudi pri izgorevanju fosilnih goriv, kot so premog, zemeljski plin in nafta. CO2 je eden od toplogrednih plinov, ki v povišanih koncentracijah v ozračju prispeva h globalnemu segrevanju in škoduje okolju.

Kako pri HOFERju dosegamo ogljično nevtralnost?

Kadar se je mogoče izpustom CO2 izogniti, jih v celoti zmanjšati ali jih s posebnimi ukrepi izravnati, govorimo o ogljično nevtralnih procesih. Ogljično nevtralnost dosežemo, ko z našim ustvarjenim CO2 odtisom ne porušimo ravnovesja v ozračju.

Izračun HOFERjevega ogljičnega odtisa (ang. carbon footprint calculation, več v nadaljevanju) je bil opravljen skladno z mednarodnim GHG protokolom ter verificiran s strani neodvisne institucije SIQ po standardu ISO 14064-3 in ISO 14065. Pri izračunu ogljičnega odtisa podjetja smo upoštevali vse neposredne izpuste CO2 (obseg 1). Ti vključujejo službena vozila, prevoz izdelkov od upravno-logističnega centra v Lukovici do trgovin, skladiščenje, hlajenje in gretje. Upoštevali smo tudi posredne izpuste (obseg 2) v obliki porabljene elektrike in daljinskega ogrevanja.

Trenutno v izračun ogljičnega odtisa in doseganje naše ogljične nevtralnosti niso vključeni preostali, z našim delovanjem povezani izpusti, ki so težje merljivi in nadzorovani (obseg 3). Gre za izpuste, ki nastanejo pri proizvodnji izdelkov in embalaže ter za izpuste pri prevozu izdelkov od proizvajalca do našega logističnega centra. Poleg tega niso v izračun vključeni izpusti, povezani z aktivnostjo zaposlenih, kot na primer prihodi delavcev na delo, službene poti z najetimi vozili, letali, poslane in prejete pošiljke, upravljanje z odpadki itn.

Kjer je le mogoče, izvajamo številne okoljevarstvene ukrepe tudi pri proizvodnji izdelkov.

Kaj je ogljični odtis?

Ogljični odtis (ang. carbon footprint) pomeni količino izpustov CO2, ki jih povzročimo v določenem časovnem obdobju. Velik ogljični odtis slabo vpliva na podnebje, česar se dobro zavedamo. Ogljični odtis podjetja (ang. company carbon footprint) tako pove, koliko CO2 nastane pri poslovanju podjetja v enem letu.

Pri HOFERju smo za izračun uporabili mednarodni GHG protokol (Greenhouse Gas Protocol), ki je bil uveden s strani World Resources Institute (WRI) in World Business Council on Sustainable Development (WBCSD). Protokol GHG določa standarde in postopek izračuna ogljičnega odtisa ter način poročanja o rezultatih.

Ogljični odtis po GHG protokolu delimo na:

  • Obseg 1 (Scope 1) predstavljajo neposredne emisije - so posledica lastne porabe energentov in uporabe službenih vozil. Sem med drugim spada poraba kurilnega olja, zemeljskega plina, premoga, pogonska goriva (bencin, plinsko olje).
  • Obseg 2 (Scope 2) predstavljajo posredne emisije – poraba električne energije za potrebe poslovanja podjetja in daljinsko ogrevanje.
  • Obseg 3 (Scope 3) predstavljajo ostale posredne emisije – te so posledica aktivnosti podjetja in zaposlenih, kot so službene poti z najetimi vozili, letali, poslane in prejete pošiljke, prihodi delavcev na delo, upravljanje z odpadki, itd.
Zbiralna akcija očal
Zbiralna akcija očal
 
Vrečka dobrote
Vrečka dobrote